Ochrana osobných údajov.

AGROSEV, spol. s r.o., 36033499, Detva 96212, Bottova 1
ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby
o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pod názvom
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účel spracúvania osobných údajov v oznamovaní protispoločenskej činnosti:
V rámci činnosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vedenia agendy potrebnej k
splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri prešetrovaní podnetov podaných k prešetreniu
protispoločenskej činnosti.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré podali oznámenie
Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa pobyt u osoby, ktorá podala podnet,
dátum doručenia podnetu, predmet podnetu, výsledok preverenia podnetu, dátum skončenia
preverenia podnetu
Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach
a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy, povinná osoba).
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov: 3 roky
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou
zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si
môžu uplatniť nasledovné práva:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – Právo na opravu osobných údajov – Právo na
vymazanie osobných údajov – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Právo namietať
proti spracúvaniu osobných údajov – Právo na prenos svojich osobných údajov – Právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá
osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej
žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie
informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju
totožnosť.
AGROSEV, spol. s r.o. prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za
účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich
zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám
oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných
údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických
osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť.
Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás
o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v
prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto
zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto
zásady pravidelne kontrolovali.
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia
vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu: xx@xxxxxxx. Všetky vaše
podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.